"This site uses cookies from Google to deliver its services and analyze traffic. Your IP address and user-agent are shared with Google along with performance and security metrics to ensure quality of service, generate usage statistics, and to detect and address abuse."

torsdag den 28. oktober 2021

Åbent samråd om det familieretlige system

Høringen om det familieretlige system d. 28.10. – kan streames her –  kredsede fra oplægsholdernes side hovedsagelig om barnets tarv. Dette var de mange forsamlede og heftigt buh'ende fædre – indimellem også mødre – ikke enige i var det centrale. En udgangsreplik fra en af de fremmødte fædre opsummerede fædrepositionen: For at stoppe alle konflikterne fra starten af, sagde en far til efterfølgende rungende bifald, hvorfor siger man så ikke bare 7/7. Så er der ikke noget at slås om?
Blandt politikerne var den ikkeeksisterende voldsforståelse slående. Det fremgik, at mødres klager og ængstelser, der ikke kunne understøttes af politianmeldelser eller lægebesøg, ikke burde tillægges nogen vægt.

Begrebet chikane har fået en ny og langt bredere betydning: Det er nu også alt, hvad en forælder foretager sig eller siger for berettiget at undgå, at barnet får samvær.  

Chikanepakken var de lovændringer til Familieansvarsloven, der blev lavet i 2015 under den letpåvirkelige Manu Sareen. Han havde fået at vide, at problemet med chikane var kæmpestort, selvom tallene fra Statsforvaltningen fortalte en helt anden historie:

 


De 4 % af afgørelserne, der begrundes i samværschikane, svarer til 20-30 årlige sager, ikke, som medierne kunne fortælle Sareen, 800 årlige sager.   

Farcen om chikanepakken er detaljeret beskrevet i Medierne møgkællinger, side 77 og frem.


søndag den 29. august 2021

Jesper Lohse vandt magtkamp i KristenDemokraterne

I juli dette år kunne denne blog fortælle, at Jesper Lohse stillede op til byrådet i Gentofte Kommune som privatperson – altså ikke længere som kandidat for KristenDemokraterne. I mellemtiden er der i partiet pågået en intern magtkamp, der har resulteret i, at Jesper Lohse alligevel stiller op for KD. Det blev kundgjort på KD Gentoftes Facebookside d. 20. august.Magtkampen har kostet partiets spidskandidat for Københavns Kommune, Brian Fyhn, sit spidskandidatur, og han er frataget alle poster. Fyhn var nemlig sommeren igennem aktiv for at forhindre Lohses kandidatur og har med andre ord været den kendte budbringer.


Et lille udvalg af reaktionerne på Lohses kandidatur fra de voldsramte kvinder, som på egen krop har fået Foreningen Fars metoder at føle:
Det spin, som Lohse i egenskab af formand for Foreningen Far har foretaget det seneste par år, har øjensynligt virket. I KD tror man på, at Lohses kamp gælder "børns sundhed". Men Foreningen Far er desværre stadig en forening til fremme af fædres rettigheder på bekostning af mødre og børn.


torsdag den 26. august 2021

Hold presset på psykologerne, især de børnesagkyndige

Sidsel Lysters kronik i Information blev fulgt op af yderligere kritik af de børnesagkyndige undersøgelser i form af denne kommentar


 

I kommentaren – som ikke er bag betalingsmur – kan man læse nøjagtig den samme kritik af de børnesagkyndige psykologer, som denne blog har fremført i årevis, primært at de er voldsblinde og følger politiske diktater om ligestilling frem for at vogte over børns bedste, som de ellers er forpligtet til ifølge den nye lov.

 

Karen Krag, en børnesagkyndig psykolog, der kæmper for at bevare autoriserede psykologers magtbastion som dem, der afgør børn og forældres liv, mener i sin kritik af kommentaren, at man måske "skal overveje, om ens faglige formåen rækker til den kritik, man fremsætter", og at kommentaren er fuld af "fejlslutninger og fejlagtige antagelser". Det står ikke klart, hvori disse fejlslutninger og fejlagtige antagelser består.  

 

Hertil kan man ikke undlade at bemærke, at to af forfatterne har de afgørende voldsfaglige kompetencer, som de børnesagkyndige psykologer helt mangler, og som helt centrale, hvis det gælder om at værne om børns bedste.  

 

I den forbindelse er det interessant, at Karen Krag også tilsyneladende er primus motor bag angrebet på psykolog Michael Adam Guul, som hun nærmest er besat af – hvis hendes posteringer på Facebook står til troende. Det er heller aldrig blevet klart, hvori de angivelige fejl og mangler i Michael Adam Guuls FKU'er består.

 

mandag den 26. juli 2021

Børnesagkyndige psykologer, igen – kritik fra Sidsel Lyster og Michael Adam Guul

Sognepræst Sidsel Lyster, hvis egne børn tidligere har været udsat for børnesagkyndige psykologers nidkære og måske ikke helt professionelle gransken, har skrevet en kronik om de teaterstykker, der opføres i de små hjem, når det gælder om at bilde de børnesagkyndige ind, at hjemmet er helt normalt, ligesom de selv er. Forældre behøver ikke holde vejret længere, end besøget varer:


 

Det er kun et par uger siden, at Ekstra Bladet satte spot på problemet i en podcastrække, I de forkerte hænder, der dog foretrak at udstille psykolog Michael Adam Guul som det vilde dyr i historien. Som uautoriseret psykolog – cirka 40 % af Danmarks psykologer er uautoriserede – blev personen Guul og spørgsmålet om autorisation omdrejningspunktet for en historie, der burde have handlet om  psykologer generelt – børnesagkyndige såvel som dem, der udfærdiger forældrekompetenceundersøgelser. De begår nemlig nøjagtig samme fejl som Guul, og selvom det i teorien er muligt at klage over autorisede psykologer, tager processen to år, har ikke opsættende virkning i en sag og ændrer ikke på allerede trufne afgørelser.

Psykolognævnets oversigt over nylige afgørelser kan man eksempelvis se, at én psykolog har fået alvorlig kritik syv gange uden andre konsekvenser end en tur i Psykolognævnets gabestok.

Det er denne blogs klare opfattelse, at de børnesagkyndige psykologer er et af de største problemer i børnesager, og måske er det Michael Adam Guuls vedvarende kritik af disse, der har bragt ham i Ekstra Bladets søgelys – snarere end hans egne fejl og mangler. Hans kritik af de børnesagkyndige psykologer kan man blive klog på inde på hans hjemmeside – anbefales. Her kan man læse hans omfattende kritik både af børnesagkyndige psykologer og deres faglige niveau, ligesom man kan erkyndige sig om Ekstra Bladets niveau.

Læs også:

Børnesagkyndigt bluff.

De børnesagkyndige  psykologer sidder fortsat på magten efter 1. april.

Det er ikke et sunds system, der beder om blind tillid.

Freaks, mordere og pædofile – ingen hindring.

tirsdag den 20. juli 2021

Jesper Lohse ønsker sig kærlighed fra ældre kvindesagsforkæmpere med domme

I en nyhedsmail fra Foreningen Far kundgøres det, at Jesper Lohse, som er Foreningen Far, opstiller personligt til kommunevalget i Gentofte. Det må forstås således, at landsformanden ikke længere er kandidat for KD. 

Jesper Lohse fortæller i samme nyhedsbrev, at han ønsker sig kærlighed fra ældre kvindesagsforkæmpere, og tillige gerne ser, at disse fremlægger deres domme og faktatjekker deres udsagn. 

Opfordringen er hermed videregivet til ældre kvindesagsforkæmpere med domme.


 

Selv tak! 

torsdag den 8. juli 2021

Jesper Lohse kandidatur til KD i Gentofte bliver muligvis underløbet af hans "slimspor"

I en nylig pressemeddelelse fra Kristendemokraterne (KD) annoncerede partiet, at Jesper Lohse fra Foreningen Far stillede op som  kandidat i Gentofte. Her blev han bl.a. præsenteret som "familiefar" for at indikere, at han var et passende fit for dette familieparti. Men er "familiefar" en retvisende betegnelse?

Efter at have konsulteret Den Danske Ordbog er denne blog stærkt i tvivl. 

Og tvivlen fortsætter: Hvordan har Lohse det med udvalgte nedslag i partiets politik, som fx den med, at der ikke skal ydes skattefradrag til den af forældrene, der betaler børnebidrag?

Dette er der dog ingen tvivl om: Det ville være kedeligt, hvis en person som Jesper Lohse blev saneret af et politisk parti, og stemmer i partiet vil da heller ikke have hans "slimspor" på sig:  

Skulle nogen undre sig over, hvad Lohses slimspor af trusler og intimering hentyder til, kan jeg kun henvise til Foreningen Fars udemokratiske sindelag. Og for så vidt angår påstanden om at handle i direkte modstrid med KD's værdigrundlag, er hele denne blog et overflødighedshorn af information, eftersom bloggen siden 2015 har sat fokus på landsformandens værdigrundlag, der bl.a. omhandler anvendt kvindehad, som det kommer til udtryk bl.a. ved at så mistillid om kvindekrisecentre, kvinders sandhedsværdi og deres psykiske habitus.

Et godt søgeord til en rundfart i slimsporet er ordet  "klage".

Besøg Jesper Lohses politikerside her.

mandag den 28. juni 2021

Foreningen Far beder Socialstyrelsen om 10 mio.

“Vi takker for årets tilskud fra staten på 223.613,86 kr. selvom det er ingenting i forhold til behovet med hensyn til forebyggelse og afhjælpning af social udsathed af Foreningen Far i Danmark.” Således skriver Foreningen Far i en henvendelse til Tilskudsforvaltningen sidste år ved samme tid.


Vi er kede af at høre, at Foreningen Far er socialt udsat.


Foreningsformanden vil herefter gerne vide, hvad Foreningen Far skal gøre for at komme på finansloven med minimum 10 mio. om året, “som er det AKUTTE statslige tilskud, der er behov for.” 


Foreningen er dog bekendt med “ekstreme personer, som prøver at stoppe Foreningen Far med alle midler, herunder økonomisk støtte.“ Et tilskud på 10 mio. vil derfor utvivlsomt lægge foreningen ned for stedse, så man skal vist passe på, hvad man beder om. 


Da de 10 mio., såvidt det skønnes, endnu ikke er indgået på Foreningens konto, må Jesper Lohse foreløbig trøste sig med at være en af de nominerede til Foreningen Mands forsøg på at finde 14 mænd, der gjorde Danmark til et bedre sted at være mand. Andre nominerede er bl.a. Simon Simonsen, Hans Bonde og Svend-Aage Madsen.
Citat fra Foreningen Mand: “Hvis Sofia [sic!] Linde skal med, skal Raket-Madsen også med.” 

søndag den 27. juni 2021

Borgerforslag om straf for falske anklager

Borgerforslag er ofte ufrivilligt morsomme, men dette, der ønsker straf for falske anklager, er i en klasse for sig. Det er nemlig allerede strafbart at fremsætte falske anklager:

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

Der er foreløbig indløbet 1.171 underskrifter. Gud bedre det!

fredag den 22. januar 2021

Foreningen Far fejlagtigt betaget af ny forskning

Foreningen Far har igen fejllæst en forskningsartikel. Vi har tidligere fanget foreningen i ikke at kunne forstå bl.a. teksten i Børnekonventionen, men her gælder det et spritnyt konsensusstudium publiceret i Attachment & Human Development, januar 21.

Konsensusstudiet omhandler, hvad der efter 70 forskeres mening er galt i forståelsen af tilknytningsteorien, og betoner, at et barn har brug for flere omsorgspersoner. 

Foreningen Far er meget glad for den artikel, som de mener støtter foreningens bestræbelser for lige tid med mor og far (og bedsteforældre mv.). Men det er ikke tilfældet, da konsensusstudiet samtidig betoner behovet for den "tilstrækkelige omsorg", der udelukker vold, misbrug, misrøgt, psykiske sygdom mv. 

Studiet omhandler med andre ord de sager, der falder i § 6-gruppen og ikke de § 7-sager, der kendetegner foreningens fædre. 

Foreningen Far kan heller ikke være tilfreds med, at studiet fastslår, at under normale omstændigheder er overnatninger hos samværsforælderen uproblematisk for "preschoolers", dvs. 4-5-årige børn. De anbefaler ikke, som Foreningen Far gør, at børn helt ned til etårsalderen nødvendigvis har godt af overnatninger.

I det hele taget har studiet begrænset relevans for forældre i Danmark. Her er det vigtigste nemlig, at børn får samvær – også selvom de udsættes for vold, misbrug, alkoholmisbrug og/eller psykiske lidelser. Dette burde Foreningen værdsætte, da deres medlemmer således også kan komme til børnefadet.